Khi bạn bè quốc tế hỏi chính quyền bạn thế nào ?

Khi bạn bè quốc tế hỏi chính quyền bạn thế nào ?
Lên Lê chỉ cười và trả lời bạn đã biết rồi đó khi đến đất nước tôi ! Chỉ là nổi nhục so voi đất nước các bạn nó làm ảnh hưởng cho đất Lào và capuchia !
09/08/2017
Facebook: https://www.facebook.com/levanlen1982
Khi bạn bè quốc tế hỏi chính quyền bạn thế nào ?

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *